Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dominikanie.pl z 16 maja 2016 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Dominikanie.pl;

1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.dominikanie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i/lub Treści cyfrowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i/lub Treści cyfrowej.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.dominikanie.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep.dominikanie.pl, prowadzony jest przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000354036.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

2.4.2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

2.4.3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.dominikanie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o towarach stanowią ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Klient może dokonać zamówienia bez konieczności, ale z możliwością rejestracji.

3.1.1. Warunkiem dokonania zakupu bez dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym pobieranie treści cyfrowych oraz otwieranie ich w formacie wyszczególnionym na karcie produktu (np. mp3, epub, mobi, pdf). Sklep internetowy nie dystrybuuje i nie udostępnia sprzętu komputerowego ani oprogramowania do odtwarzania treści cyfrowych.

3.6. Sklep nie ma możliwości śledzenia zachowania konsumenta poprzez treści cyfrowe, które są przez niego zakupione.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Towarów i /lub Treści cyfrowych w Sklepie internetowym, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów i/lub Treści cyfrowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Wszelkie treści cyfrowe (np. e-booki, mp3) udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie przez Sprzedawcę podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.4. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem treści cyfrowych (np. e-booki, mp3) w całości lub we fragmentach i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem ich treści w całości lub we fragmentach albo zmienianie ich struktury elektronicznej (formatu pliku) lub modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń), a także dystrybuowanie zakupionych przez Klienta treści cyfrowych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru i/lub Treści cyfrowej. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.6.1. Przedmiotu zamówienia;

4.6.2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

4.6.3. Wybranej metody płatności;

4.6.4. Wybranego sposobu dostawy;

4.6.5. Czasu dostawy.

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.

4.10. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.7., zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów

5.1.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.1.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przesłanym drogą mailową.

5.1.3. W przypadku Zamówień o wartości 200 zł i większej, Sprzedawca nie dolicza kosztów dostawy.

5.1.4. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Zamówienia; w przypadku Zamówień z przedpłatą od momentu zaksięgowania wpłaty.

5.2. Dostawa Treści cyfrowych:

5.2.1. W przypadku Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca nie dolicza kosztów dostawy.

5.2.2. Dostawa Treści cyfrowych odbywa się w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności. W tym terminie Obsługa sklepu prześle link do zakupionego pliku na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz udostępni w dziale „Moje pliki” materiały do pobrania.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.dominikanie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zakupione Towary:

6.2.1. Przelewem na numer konta bankowego 93 1140 2004 0000 3302 7522 9737;

6.2.2. Płatnością w systemie DotPay i PayPal;

6.2.3. Zapłatą kartą płatniczą: MaterCard, Visa, Visa Elektron. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupienia towaru;

6.2.4. Pobraniem w chwili odbioru przesyłki doręczonej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską;

6.2.5. Zapłatą kartą płatniczą lub gotówką w chwili odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.

6.3. W przypadku zakupu Treści cyfrowych jedynym sposobem opłacenia zamówienia jest przedpłata.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.1.1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta osoba weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany przed upływem 14 dni do poinformowania obsługi Sklepu internetowego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, m.in. z wykorzystaniem formularza załączonego w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, korzystając z danych kontaktowych:

Sklep Dominikanie.pl ul. Stolarska 12 31-043, Kraków tel. 12 44 66 770,
lub adres mailowy: sklep@dominikanie.pl

7.3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

7.4.1. Dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz;

7.4.2. Bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru);

7.4.3. Kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7.5. Sprzedawca informuje, że pobranie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki, mp3) może spowodować utratę przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.

7.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot można odesłać na adres sklepu stacjonarnego:
Sklep Dominikanie.pl
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
z dopiskiem „zwrot do zamówienia nr …”.

7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot w postaci równowartości zamówionych produktów i kosztu wysyłki. Płatność zostanie zwrócona najpóźniej do 14 dni od momentu otrzymania przez obsługę Sklepu internetowego zwracanego towaru lub od momentu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

7.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony Towar i/lub Treść cyfrową bez wad zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Sklep Dominikanie.pl, ul. Stolarska 12 31-043, Kraków, tel. 12 44 66 770
lub adres mailowy: sklep@dominikanie.pl

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zobowiązuje się do indywidulanego rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

8.3. Klient ma prawo do reklamacji bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem przez Klienta uszkodzonego/wybrakowanego Towaru.

8.4. Zwrotu reklamowanego Towaru można dokonać osobiście lub odesłać go na adres sklepu stacjonarnego:
Sklep Dominikanie.pl
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
z dopiskiem „reklamacja zamówienia nr …”.

8.5. Reklamacja powinna zawierać dokument zakupu, na podstawie którego będzie możliwe jej rozpatrzenie.

8.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

8.7. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

8.8. Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

IX. Nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Fundacja zobowiązuje się ponadto usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Dominikanie.pl, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków lub mailowo pod adres sklep@dominikanie.pl.

9.3. W zawiadomieniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zawiadomienia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel